Villkor, ångerrätt och leverans


Utegran, är benämning på den julgranssortering vilken är avsatt för att levereras under november månad, i första hand som större julgran i utemiljö och benämns som en företagsprodukt, men kan lika gärna avse organisation, förening, kyrka, eller annan kund med organisationsnummer.

Landvettergran, tar inga muntliga Beställningar av Utegran, varken över telefon eller genom e- post. Beställning läggs uteslutande i Landvettergrans e- butik, www.julgranenhem.se

Utegran, levereras i sorterna Rödgran och Kungsgran.

Landvettergran, levererar alltid alla sina julgranar fraktfritt.

Utegran, levereras till postnummerorterna KUNGÄLV, BORÅS, KUNGSBACKA och GÖTEBORG. Uppställning, Belysningsmontering, Belysningsdemontering, Nedtagning och Bortforsling, sker på orter med GÖTEBORG som postnummerort. Övriga föregående nämnda orter, samt, möjligen andra, där emellan angivna orter, erbjuds leverans och bortforsling av Utegran.

För Utegran, där ej belysningsdemontering och nedtagning är beställt, och Utegran inte ligger nedtagen på avtalad plats vid avsett datum, debiteras hela summan för bortforsling då beställd tjänst ej kan genomföras. Vill kunden fortfarande ha Bortforsling, genom Landvettergran, krävs en helt ny beställning för vilken full debitering sker.

Belysningsdemontering, nedtagning och bortforsling, sker efter årsskifte i vecka 2 och 3.

Utegran, går att få uppställd i markfäste iordningställt av kunden – och av Landvettergran, bedömt som säkert. Landvettergrans bedömning grundar sig helt på de uppgifter som kunden lämnar, ihop med det Landvettergran ser och kan dra slutsatser av vid tillfället för Uppställning, samt den kunskap Landvettergran har sedan tidigare om de vädermässiga påfrestningar som Utegran utsätts för.
Bedömmer Landvettergran att anordnat markfäste är felplacerat eller felbyggt utifrån säkerhet, möjlighet för uppställning eller tillgänglighet, kan Landvettergran komma att neka uppställning. I sådant fall kommer kunden inte att debiteras kostnaden för uppställning. Kunden och Landvettergran kan enklast föra en dialog kring frågan om markfäste och möjlighet till uppställning, liksom kring andra frågor aktuella att avhandla inför leverans och eventuella tilläggstjänster. Kunden kan även skicka Landvettergran foton av markfäste vilket gör det enklare för Landvettergran att avgöra säkerheten ihop med annan information om markfäste och omständigheterna på platsen.

Landvettergran, fixerar och förankrar med träkil vid uppställning av Utegran.
Landvettergran, fixerar och förankrar med träkil på ett sätt som vid uppställning anses specifikt säkert genom Landvettergrans bedömning för avsedd längd av Utegran.
Kunden skall om möjligt besiktiga uppställningen vid tillfället för utförandet.
Landvettergran, skall främja god kommuniktation med kunden, kring omständigheterna på platsen inför Uppställning.
Landvettergran, ansvarar för att själva uppställningen i kundens markförankring, genomförs på ett korrekt, snyggt och framför allt, säkert sätt. Landvettergran kan därför ta beslut om att avbryta uppställning för att någon omständighet gör att detta inte kan ske på ett sätt som Landvettergran vill bidra till.

Landvettergran, har ansvarsfrihet om uppställningen havererar på grund av vädermässiga omständigheter, annan yttre påverkan såsom våld, olycka, eller avsiktligt uppsåt, liksom om markförankring visar sig vara orsak till att uppställningen havererar av andra än ovan nämnda orsaker.
Landvettergran, har ansvarsfrihet i alla avseenden efter det att kunden möjligen har besiktigat uppställning, och efter det att Landvettergran har avslutat arbetet och lämnat platsen för uppställning av Utegran.

Landvettergran, kan tvingas inställa leverans, eller/och uppställning, belysningsmontering och- demontering, samt nedtagning och därför bortforsling, om väderförhållanden såsom storm eller andra för årstiden extrema men möjliga oväder, liksom arbetsmarknadskonflikter, demonstration, sabotage, sjukdom, skada eller krig, gör det omöjligt att genomföra beställda moment. I sådana fall återgår full betalning till kunden. Landvettergran fakturerar då kunden endast 250 kr netto i det fall att Landvettergran har tagit sig till platsen för där momenten skulle genomföras.

Landvettergran, levererar Utegran i höjden 2 – 5 meter med transportbil och möjligen bilsläp. För detta krävs en bredd av minst 2.5 meter, för goda möjligheter att kunna backa samma väg tillbaka som ekipaget tagit sig fram till platsen. Hela förutsättningen vid platsen för leverans, avhandlas enklast i dialog mellan kunden och Landvettergran.

Landvettergran, kan komma att behöva leverera Utegran längre än 5 meter med kranbil. För detta krävs minst 5 meter fritt, runt hela bilen för att säkert kunna lägga av eller hålla Utegran för fixering i markfästet på platsen för Uppställning.
Kranbilens arm måste kunna arbeta fritt, utan att detta riskerar skador på människa, djur, byggnader och personliga tillhörigheter som cyklar och annat material som mycket troligt kan finnas på exempelvis innergårdar.
Kranbil måste kunna ta sig fram till plats för avlägggning eller uppställning med minst 3,5 meters meters fri höjd genom husportaler och liknande, eventuella hinder i höjd.
Rekommendationen är att Landvettergran och kund kommunicerar alla förutsättningar inför beställning och leverans av Utegran över 5 meter.

Vid belysningsmontering- och demontering för Utegran 4 meter och uppåt, kan Landvettergran komma att använda mobil lift för att kunna genomföra momentet. För detta krävs utrymme om minst 6 meters bredd på platsen för momentet.

Landvettergran levererar de flesta längder med mindre transportbil. Längder 2-5 meter kan komma att levereras av en person. Utegran 2-4 meter går vanligtvis att hantera från vägkant och utmed marken cirka 20 meter, för en person. Utegran från 5 meter levereras av två personer, men det är viktigt att avläggning kan ske nära intill där transportfordon ställs. Det är också viktigt att kunden ställer sig villig att kommunicera eventuella hinder för Landvettergran att komma nära platsen för avläggning av Utegran, inför beställning och leverans. Det vanligaste förekommande ifråga om leverans till bostadshus och föreningar, är att någon eller några personer från kundens håll, tar emot och bistår för att ta Utegran fram till platsen för uppställning.

Dessa ovanstående avtalsvillkor har som egentligt syfte att finnas för att gå tillbaka till då leverans och andra moment inte går att genomföra till belåtenhet för Landvettergran eller kunden. Det är därför viktigt att understryka att en föregående god kommunikation där parterna är överens, också har visat sig vara det som garanterar en situation som gör alla leveranser möjliga på det som är tänkt, till nöje för båda parter. Villkoren är således inte resultatet av tidigare problem, utan en avsikten till för att undvika problem.

Vi finns för att vi trivs mycket med våra kunder. Våra kunder återkommer från år till år.

Tack för att också Ni anlitar Landvettergran. Vi lovar att göra vårt absolut bästa.